25 år sedan vi sa ja!

Det är 25 år sedan svenska folket sa ja till fri rörlighet för människor, varor, tjänster och kapital, vi röstade för ökat samarbete och samordning mellan Sverige och EU:s medlemsstater.

Det var ett viktigt steg för ökad rörlighet, samarbete och acceptans. Vi är många gånger duktiga på att prata om det som är dåligt med EU och vad unionen inte ska syssla med. Det var inte minst tydligt inför Europaparlamentsvalet i våras då flera av partiernas kampanjer präglades av vad de inte tycker EU ska göra. Men de goda verkningarna av samarbetet är tydliga i vår vardag. Det ger oss möjlighet att resa, studera och arbeta fritt inom unionen, det gör att vi kan känna oss trygga att maten vi äter är fri från gifter och att leksakerna våra barn leker med inte innehåller farliga kemikalier.

Samtidigt växer krafterna i Europa och i Sverige som vill gå mot ökad inskränkthet och minskat samarbete, krafter som tar sig in i Europaparlamentet som inte tror på att samarbete är den bästa vägen framåt, som vill förändra och förminska EU i grunden.

Den våg av högernationalism och misstro som vi ser runt om i världen är oroväckande. I söndagens nyval i Spanien mer än fördubblades mandaten för det högernationalistiska partiet Vox, de gick från 24 till 52 platser i det spanska parlamentet. I tider av ökad nationalism där kritiska röster till samarbetet mellan Europas länder gör sig hörda tror CUF istället på förstärkt samarbete inom viktiga områden.

EU:s folkvalda måste visa på handlingskraft, de gemensamma utmaningarna vi står inför blir allt mer brådskande. Det är höga ambitioner som den nya kommissionen gett uttryck för, bland annat “A European Green Deal” för klimatet och miljön som ska släppas inom 100 dagar från att den nya kommissionen tillträder. Det ger hopp om att fokus kommer att ligga på de verkliga utmaningarna.

Mycket av det vi tar för givet idag var långt ifrån självklart innan Sveriges inträde i EU år 1995. Vi har fått ett fritt, öppet och tillgängligt Europa. För att den frihet vi har idag ska finnas även för framtida generationer måste vi stå upp för och försvara det vi har idag. Europasamarbetet är en framgångssaga som bidragit till fred, välstånd och frihet. Samarbete är lösningen på våra gemensamma problem och vi bär alla ett ansvar i att förstå, påminnas och minnas varför vi sa ja.

Visitationszoner bryter mot rättstatens principer

Läs gärna mina tankar kring Moderaternas förslag om visitationszoner på SVD, eller här nedan!

SVD: https://www.svd.se/visitationszoner-bryter-mot-rattsstatens-principer

Visitationszoner bryter mot rättsstatens grundläggande principer

I somras gick moderaterna ut med förslaget att införa visitationszoner, platser i utsatta områden där visitation ska kunna ske av människor utan att misstanke om brott föreligger. I bakgrund av den senaste tidens skoningslösa skjutningar har förslaget vädrat ny morgonluft, då nu även Sverigedemokraterna anslutit sig till förslaget. SSU gick i början av september ut och krävde att polisen ska få “förhöra varenda person” en kriminell träffar och att “orosanmälningar ska göras på varenda unge i deras närhet”. Att etablerade partier med ambition att vara statsbärande lägger förslag som så tydligt bryter mot rättsstatens grundläggande principer är oroväckande, och oacceptabelt. 

Visitationszoner bryter mot svensk grundlag: Regeringsformens bestämmelse om var och ens grundläggande rätt till skydd mot kroppsvisitation och rättsstatens mest grundläggande princip om oskyldighetspresumtion. Att man är oskyldig tills motsatsen bevisas är den princip som skyddar individen mot statligt maktmissbruk, en princip som går hand i hand med skyddet mot kroppsvisitation. Utan dessa rättsskydd är individen blottad inför statliga övergrepp, och ett sluttande plan på vilket övergreppen (i enlighet med historiens lärdomar) blir allt mer ingripande skapas.

Vi ser i flera europeiska länder hur rättsstatens principer hotas. I Polen och Ungern har de senaste åren yttrandefriheten begränsats och domstolarnas självständighet minskat. Med anledning av utvecklingen har Europaparlamentet efterfrågat strategier för att säkerhetsställa att rättsstatens principer efterlevs. En månad innan moderaternas förslag gick EU-kommissionen ut med ett meddelande om åtgärdsplanen “Att stärka rättsstatsprincipen inom unionen. En åtgärdsplan”. Renew som Centerpartiet är en del av i Europaparlamentet är inte nöjda med kommissionens förslag. De anser att vi behöver en tydligare och bättre mekanism för att slå vakt om rättsstatens principer och följa upp efterlevnaden av dem i medlemsländerna. Det håller CUF med om. 

Vi måste komma till bukt med problemen med kriminaliteten i utsatta områden, här håller vi med Moderaterna. Men vi vill se seriösa förslag för att göra det möjligt, det handlar bland annat om mer resurser till polisen för att kunna öka den polisiära närvaron i utsatta områden. Utöver de rättsstatliga principerna är mycket tveksamt vilken effekt införandet av visitationszoner skulle medföra. I Storbritannien finns ett liknande system, men där leder en så låg andel som 7 % till arrestering. 

Rätten till personlig integritet, var och ens möjlighet att styra över sina egna tankar och sin egen kropp är ett grundläggande fundament i det öppna och demokratiska samhälle som vi som liberala kämpar för. Att införa visitationszoner är ett tydligt avsteg från rättsstatens principer. Vi måste komma till bukt med den organiserade brottsligheten men den väg som Moderaterna vill gå och som Sverigedemokraterna nu anslutit till kan vi inte acceptera. När etablerade partier rör sig i en riktning som hotar och försvagar individens grundläggande rätt att vara skyddad från ingrepp från staten måste vi reagera – och agera. 

Lovisa Kronsporre ledamot i förbundsstyrelsen CUF

Milena Axklo ledamot i förbundsstyrelsen CUF

Dana Pourkomeylian ledamot i förbundsstyrelsen  CUF

 

Kandidat i EU-valet 2019!

Jag står plats 27 på Centerpartiets lista i EU-valet och kandiderar för att genom samarbete finna lösningar på våra gemensamma utmaningar. Jag tror på ett hållbart och stabilt EU som tar ansvar för klimatet, vår gemensamma trygghet och välmående.

Mina hjärtefrågor i EU-valet är:

MINSKAD ANTIBIOTIKAANVÄNDING

Vi måste ta ett större ansvar för djurens välfärd och en minskad användning av antibiotika då den höga användningen är ett hot mot såväl djuren som vår egna hälsa. Vi måste se till att användningen av antibiotika minskar så att vi kan använda oss av den även i framtiden när vi blir sjuka.

Jag är djupt oroad över djurhållningen i flera av Europas länder. Över hotet om antibiotikaresistens. Redan idag dör över 30 tusen människor varje år, bara i Europa. Fortsätter utvecklingen som den gör idag befarar man att antibiotikaresistens kan komma att skörda fler människoliv än cancer. Priset, det betalas av djuren och av våra svenska bönder som  får sämre konkurrensvillkor än sina kollegor i Europa. Här måste vi sätta press på övriga EU-länder att minska sin användning av antibiotika som idag används i hög grad för att kompensera för en dålig djurhållning- så kan vi inte ha det.

FÖRDJUPAT FÖRSVARSSAMARBETE

Vi behöver ett fördjupat försvars- och säkerhetssamarbete inom EU samtidigt som det är viktigt att hänsyn tas till varje medlemslands suveränitet och beslut över sin egna försvarsmakt.

EU utgör ett mycket viktigt fredssamarbete och EU ska fortsatt vara en plats för fred och säkerhet, det handlar i grunden om att värna vår gemensamma trygghet. Cyberattacker beräknas kosta den globala ekonomin 400 miljarder euro om året, angrepp som kan slå ut viktiga samhällsfunktioner såsom elnät och sjukhusutrustning. Stärkt försvarssamarbete inom EU är därför nödvändigt för att kunna möta handlingar och angrepp som till exempel ämnar till att destabilisera eller skapa osäkerhet.

HÖGRE REGELEFTERLEVNAD

EU bör införa bättre system för att kunna agera mot medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter, EU:s regelverk och principer. Vi ser hur vissa EU-länder, till exempel Ungern och Polen inskränker demokratiska rättigheter och utövar politisk styrning över statliga institutioner och rättsväsende. Föreningars stöd minskas och HBTQ-personers rättigheter och aborträtten hotas.

Av EU får Ungern ca 87 miljoner euro i veckan. Då bör man ha en skyldighet att anpassa sig och leva upp till EU:s grundläggande principer. Vid sådana övertramp på rättstatens principer och människors rättigheter som sker i Ungern måste EU visa att det inte tolereras. Ett effektivt sätt  att visa det kan vara att dra in delar av stödet så att EU tydligt kan visa att det  inte är gratis att bryta mot EU:s grundläggande värderingar och rättsstatens principer.

EU påverkar oss i vardagen, därför är det viktigt att rösta i EU-valet senast den 26 maj.

Jag tror på EU som en viktig aktör och kraft för att finna samarbeten och lösningar på gränsöverskridande utmaningar. De frågor som beslutas bäst lokalt, regionalt eller nationellt ska beslutas där men i många frågor måste vi agera tillsammans som en union för att finna lösningar. Det handlar till exempel om säker och sund mat, att vi måste ta krafttag mot den ökade högerpopulismen och för att nå hållbara lösningar för miljön och klimatet.

60484078_326492101367665_5615305534883233792_n

Efter valet

Förra veckan hade jag mitt sista sammanträde som ordförande för kulturnämnden. Det var en underlig känsla när nämnden var slut, tiden har gått så fort och nu är mandatperiodens sista nämnd avslutad.  Det har varit en otroligt händelserik tid. Vi har tagit emot jazzpris, jag har delat ut stipendier, besökt olika föreningar och mycket mer.  Efter förhandlingarna fick vi inte behålla kulturnämndens ordförande i förhandlingarna vilket medförde att det nu är ett annat parti som tar över ordförandeposten. Det känns självklart tråkigt och jag hade väldigt gärna fortsatt med det arbete som påbörjats och är på gång i nämnden.

Nu fortsätter jag med mitt engagemang i politiken på andra sätt, till exempel är jag engagerad som ledamot i styrgruppen för Unga kommunala sektionen där vi arbetar för att få fler unga att engagera sig kommunpolitiskt. Mitt engagemang i  kårfullmäktige fortsätter och i kommunen sitter jag som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.  Min riksdagkampanj var lyckad och jag blev den mest kryssade kandidaten efter Annie Lööf på vår lista! Stort tack! Det räckte dock inte hela vägen men är stolt över min plats som andra ersättare i riksdagen.

Ser fram emot att nu fortsätta mitt engagemang och ägna mycket tid till det jag verkligen brinner för och får energi av. Dessutom börjar tiden på juristprogrammet börjar närma sig sitt slut och går nu slutet av termin sju av nio.

 

Vallentuna årets jazzkommun!

Under jazzfesten i Halmstad som anordnas av riksförbundet Svensk jazz var jag och delar av medarbetare från kulturförvaltningen på plats där vi fick glädjen att ta emot utmärkelsen för årets jazzkommun. Det var med stor ära och glädje vi fick mottaga utmärkelsen.

Många har frågat vad som gjort just vår kommun till årets jazzkommun i år. Bidragande till att vi fått priset är att Vallentuna kommun ger föreningar en god möjlighet att ta del av kommunens lokaler, vi har en stöttande kulturförvaltning och en nämnd som verkligen värdesätter föreningslivets engagemang. Jazzföreningen Jano, har också bidragit mycket till vår nominering, då det är en jazzklubb som är otroligt aktiv och bidrar till ett brett kulturutbud i Vallentuna kommun.

Snart sätts diplomet upp i kulturhuset i Vallentuna för allmänhetens beskådning! Så stolt, tacksam och glad över att få vara ordförande för kulturnämnden i en så kulturrik och fin kommun som Vallentuna!

32905479_839658232886537_2315616950325084160_n370a59ed-dec1-4ccb-b03a-b17eb87844f1-original

Valåret är igång på riktigt!

Nu börjar valåret verkligen märkas av! Denna vecka har varit otroligt intensiv- fylld med debatter, möten och träffar. Valårets första skoldebatt för min del är hållen. Det var en givande debatt och en engagerad publik som jag debatterade inför tillsammans med övriga ungdomsförbunden från partier representerade i riksdagen. Jag har också tillsammans med Jusek student anordnat en paneldebatt om psykisk ohälsa på universitet och haft möte med förbundsstyrelsen på Jusek! Det har varit intensiva dagar, men givande på samma gång.

Igår kväll bar det av mot Malmö och Centerpartiets ungdomsförbunds förbundsstämma. Nu är vi på plats! Jag har skrivit två motioner till stämman och hoppas på framgång i debatten, vad stämman väljer att rösta för återstår att se. Motionerna handlar både om kultur och berör kulturskolan och tillvaratagande av arkeologiska fynd!

Nu kör vi! Ser fram emot att argumentera i talarstolen, träffa såväl gamla som nya vänner och fördjupa mig i CUF:s politik.

 

 

Vilken vecka!🍀⭐️

Veckan som precis passerat var otroligt händelserik med möten och aktiviteter i princip varje kväll.  Kulturnämndens sammanträde, distriktsstämma med Centerpartiet i Stockholms län och kampanjledarutbildning med Centerpartiet är några av de aktiviter som stod på schemat förra veckan för att sedan avsluta veckan med nomineringsstämma i Vallentuna där vi satte kommunfullmäktigelistan. Otroligt rörd och tacksam för det fina förtroendet jag fick från stämman och stolt över det starka kompetens gäng vi har på vår lista!

När man ställs inför sådana veckor, vilket händer oss alla ibland när allt tycks komma på en gång, är det tur att det är motiverande och roliga möten och aktiviter som står på agendan😊

Veckan innehöll även en föreningsträff, där kulturnämnden bjuder in alla kommunens kulturföreningar. Alltid otroligt inspirerande och roligt att få höra om föreningarnas verksamhet. På plats famns allt från Vallentuna dans till jazzklubben Jano och PRO och hembydsföreningar. Ett väldigt bra tillfälle att samtala om gemensamma utmaningar och möjligheter.

Nu går jag in i en ny vecka som kommer bli lugnare, med tid för reflektion och uppsatsskrivande. Skriver just nu en uppsats på juristprogrammet i förvaltningsrätt!

Glad påsk och allt gott!🌷

Eldsjälsgala 2018!

Ikväll har jag deltagit på årets upplaga av Eldsjälsgalan i Vallentuna. Det är ett evenemang som anordnas av en ideell förening i kommunen som tar in nomineringar och utser några som förtjänar att uppmärksammas extra för sitt arbete. Eldsjälsgalan samlade väldigt mycket folk och var en riktig fest med bra framträdanden och pristagare.

Här kan inte nog betonas vikten av ett aktivt föreningsliv. Genom ideellt engagemang får vi möjlighet att träffas och mötas. Därför vill jag i kommunen arbeta med att i ökad grad stödja föreningslivet. Vi har redan idag ett starkt och brett föreningsliv men mer kan göras. Det handlar till exempel om om att förenkla marknadsföringsmöjligheter för föreningarna på och att ge stöd ekonomiskt . Genom föreningarnas evenemang och det ideella engagemang som ligger bakom det kan vi få kulturen och fritidslivet att finnas mer tillgängligt och nära för fler.

Nu är jag hemma efter en lång dag och ska njuta av en kopp te och en god natts sömn och ladda upp inför helgens äventyr.

Lovisa Kronsporre, ordförande Kulturnämnden Vallentuna

Inspererande dag!

Idag har varit en lång men inspirerande och rolig dag som jag tar med många idéer från. Dagen började med föreläsningar i förvaltningsrätt som jag läser nu på universitet. Efter föreläsningarna som idag handlade om sekretess inom myndighetsutövning träffade jag vår grupp i CUF Storstockholm för unga som ställer upp i valet 2018. Vi delade idéer och tankar inför valet och brainstormade kring våra planerade kampanjer, så mycket energi!

Efter det träffade Jusek student Liberala studenters ordförande Natalia Rylander. Vi pratade om den psykiska ohälsan och problematiken kring hur den växer bland såväl unga som äldre och framförallt den ökade ohälsan på lärosätena. Vi kom in på många aspekter och landade i en intressant diskussion om hur alla samhällets aktörer  måste agera och arbeta med frågan. För oss studenter landade vi i att många av problemen är kopplade till behovet av en bättre bostadsmarknad, högre kvalité på utbildningarna, mer lärarledd tid och mer information om var stöd kan ges.

Psykisk ohälsa är en av Jusek students fokusfrågor i år, och det är ett ämne jag tycker är otroligt viktigt.

För att förbättra studenter och ungas hälsa är frågor jag vill lyfta upp:

🔸Fler lärarledda timmar och ökad kvalité på högskolorna

🔸Ökad information om insatser som finns att tillgå från exempelvis socialtjänst, och barnavårdscentraler, skola och högskolan.

🔸Minskade köer till psykiatrin med extra fokus på resurser till barn- och ungdomspsykiatrin. 

Lovisa Kronsporre, ordförande Jusek student, riksdagskandidat

IMG_045128942624_10154918534516362_445458977_o

Låt inte fler biografer läggas ned

Nu är det lite över ett år sedan den höjda biomomsen infördes. Trots att riksdagen röstade emot förslaget om höjd biomoms från 6 till 25% genomförde regeringen höjningen.  Precis som befarades har den höjda biomomsen fått förödande konsekvenser framförallt för biograferna på mindre orter och landsbygden där vi kan se att flera biografer runt om i landet antingen behövt läggas ned eller kraftigt minska sitt utbud. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=6878331.

Saga bio i Kårsta Ekskogen, Vallentuna kommun är ett exempel på en biograf som genom en hembygdsförening och ideella krafter bidrar med ett värdefullt och rikt kulturutbud i Vallentuna kommun och som är av stort värde för det totala kulturutbudet i kommunen.

Som Centerpartist vill jag att kulturen ska finnas tillgänglig oavsett var man bor, och den prioritering regeringen gjort, med beslut om höjd biomoms och samtidigt genomföra gratis museumbesök i storstaden är ett tydligt exempel på hur landsbygden bortprioriteras till förmån för storstaden.

Den höjda biomomsen slår hårt mot ideella krafter, riskerar att minska kulturutbudet på mindre orter och bidrar därmed till att minska friheten att oberoende var man bor ha tillgång till värdefull kultur. Regeringen borde därför snarast sänka biomomsen för att inte riskera att fler biografer på landsbygden blir tvungna att stänga igen.